Wikiscan
gl.wikipedia.orgDateTotalArticleUsuarioWikipediaFicheiroMediaWikiModeloAxudaCategoríaPortalLibroTimedTextMóduloGadgetGadget definition
2022
204,891
166,094
81 %
940
0.5 %
3,466
1.7 %
928
0.5 %
4,010
2.0 %
6
0.0 %
5,717
2.8 %
358
0.2 %
27
0.0 %
2021
280,779
245,483
87 %
2,697
1.0 %
5,717
2.0 %
708
0.3 %
29
0.0 %
4,977
1.8 %
27
0.0 %
8,808
3.1 %
275
0.1 %
302
0.1 %
2020
307,618
261,414
85 %
2,578
0.8 %
14,016
4.6 %
215
0.1 %
21
0.0 %
6,463
2.1 %
55
0.0 %
8,856
2.9 %
669
0.2 %
320
0.1 %
2019
310,247
228,958
74 %
4,079
1.3 %
18,181
5.9 %
43
0.0 %
85
0.0 %
3,192
1.0 %
59
0.0 %
17,692
5.7 %
496
0.2 %
107
0.0 %
2018
413,356
321,457
78 %
3,828
0.9 %
20,706
5.0 %
110
0.0 %
149
0.0 %
5,348
1.3 %
73
0.0 %
14,112
3.4 %
1,139
0.3 %
453
0.1 %
2017
437,216
350,674
80 %
4,300
1.0 %
12,604
2.9 %
618
0.1 %
116
0.0 %
8,350
1.9 %
224
0.1 %
31,706
7.3 %
1,141
0.3 %
318
0.1 %
2016
373,244
316,568
85 %
3,112
0.8 %
11,421
3.1 %
245
0.1 %
311
0.1 %
8,766
2.3 %
157
0.0 %
16,231
4.3 %
2,634
0.7 %
616
0.2 %
2015
314,206
245,859
78 %
2,207
0.7 %
8,244
2.6 %
696
0.2 %
236
0.1 %
11,502
3.7 %
228
0.1 %
22,560
7.2 %
122
0.0 %
443
0.1 %
2014
251,989
211,611
84 %
2,738
1.1 %
6,398
2.5 %
95
0.0 %
100
0.0 %
6,853
2.7 %
8
0.0 %
15,354
6.1 %
302
0.1 %
20
0.0 %
2013
392,129
328,913
84 %
2,042
0.5 %
8,073
2.1 %
153
0.0 %
150
0.0 %
10,096
2.6 %
148
0.0 %
32,525
8.3 %
1,912
0.5 %
3
0.0 %
37
0.0 %
2012
531,104
459,554
87 %
2,001
0.4 %
7,699
1.4 %
152
0.0 %
179
0.0 %
11,393
2.1 %
62
0.0 %
42,353
8.0 %
144
0.0 %
2011
394,713
340,919
86 %
2,113
0.5 %
5,872
1.5 %
137
0.0 %
232
0.1 %
5,515
1.4 %
70
0.0 %
31,608
8.0 %
1
0.0 %
2010
372,398
315,833
85 %
2,742
0.7 %
8,054
2.2 %
156
0.0 %
139
0.0 %
4,934
1.3 %
195
0.1 %
28,449
7.6 %
1
0.0 %
2009
332,801
284,253
85 %
3,435
1.0 %
7,305
2.2 %
215
0.1 %
166
0.0 %
9,764
2.9 %
113
0.0 %
17,432
5.2 %
3
0.0 %
2008
329,203
286,697
87 %
3,806
1.2 %
9,239
2.8 %
341
0.1 %
222
0.1 %
4,935
1.5 %
179
0.1 %
13,227
4.0 %
2007
370,967
323,179
87 %
4,170
1.1 %
10,246
2.8 %
451
0.1 %
263
0.1 %
8,497
2.3 %
170
0.0 %
11,314
3.0 %
117
0.0 %
2006
164,685
145,432
88 %
2,425
1.5 %
3,466
2.1 %
350
0.2 %
284
0.2 %
2,380
1.4 %
76
0.0 %
3,304
2.0 %
2005
68,100
56,537
83 %
1,254
1.8 %
2,202
3.2 %
63
0.1 %
505
0.7 %
1,346
2.0 %
100
0.1 %
1,442
2.1 %
2004
15,111
11,995
79 %
174
1.2 %
918
6.1 %
4
0.0 %
542
3.6 %
158
1.0 %
53
0.4 %
190
1.3 %
2003
654
546
83 %
4
0.6 %
19
2.9 %
82
13 %
3
0.5 %
DateConversaConversa usuarioConversa WikipediaConversa ficheiroConversa MediaWikiConversa modeloConversa axudaConversa categoríaConversa portalConversa libroTimedText talkConversa móduloGadget talkGadget definition talk
2022
20,798
10 %
2,388
1.2 %
45
0.0 %
7
0.0 %
15
0.0 %
2
0.0 %
7
0.0 %
82
0.0 %
1
0.0 %
2021
5,678
2.0 %
5,765
2.1 %
191
0.1 %
5
0.0 %
7
0.0 %
54
0.0 %
2
0.0 %
43
0.0 %
1
0.0 %
10
0.0 %
2020
9,195
3.0 %
3,362
1.1 %
168
0.1 %
47
0.0 %
22
0.0 %
136
0.0 %
6
0.0 %
49
0.0 %
26
0.0 %
2019
27,484
8.9 %
9,411
3.0 %
277
0.1 %
9
0.0 %
7
0.0 %
97
0.0 %
33
0.0 %
4
0.0 %
33
0.0 %
2018
34,432
8.3 %
10,784
2.6 %
513
0.1 %
8
0.0 %
6
0.0 %
141
0.0 %
8
0.0 %
66
0.0 %
11
0.0 %
12
0.0 %
2017
11,354
2.6 %
14,827
3.4 %
621
0.1 %
21
0.0 %
9
0.0 %
185
0.0 %
10
0.0 %
130
0.0 %
5
0.0 %
3
0.0 %
2016
4,889
1.3 %
7,585
2.0 %
303
0.1 %
42
0.0 %
1
0.0 %
149
0.0 %
3
0.0 %
111
0.0 %
28
0.0 %
6
0.0 %
2015
2,745
0.9 %
18,569
5.9 %
476
0.2 %
33
0.0 %
8
0.0 %
95
0.0 %
7
0.0 %
44
0.0 %
1
0.0 %
2014
3,335
1.3 %
4,312
1.7 %
454
0.2 %
20
0.0 %
5
0.0 %
104
0.0 %
1
0.0 %
146
0.1 %
2
0.0 %
2013
2,884
0.7 %
4,715
1.2 %
154
0.0 %
13
0.0 %
13
0.0 %
97
0.0 %
61
0.0 %
18
0.0 %
2012
2,534
0.5 %
4,526
0.9 %
204
0.0 %
47
0.0 %
14
0.0 %
99
0.0 %
66
0.0 %
2011
2,516
0.6 %
5,227
1.3 %
249
0.1 %
24
0.0 %
2
0.0 %
80
0.0 %
3
0.0 %
107
0.0 %
2010
4,221
1.1 %
6,658
1.8 %
517
0.1 %
93
0.0 %
6
0.0 %
138
0.0 %
28
0.0 %
127
0.0 %
2009
3,517
1.1 %
5,789
1.7 %
291
0.1 %
201
0.1 %
2
0.0 %
106
0.0 %
1
0.0 %
165
0.0 %
2008
3,719
1.1 %
6,164
1.9 %
372
0.1 %
37
0.0 %
17
0.0 %
70
0.0 %
4
0.0 %
94
0.0 %
2007
4,634
1.2 %
6,370
1.7 %
1,065
0.3 %
11
0.0 %
29
0.0 %
144
0.0 %
8
0.0 %
164
0.0 %
2006
1,924
1.2 %
4,648
2.8 %
199
0.1 %
9
0.0 %
4
0.0 %
37
0.0 %
32
0.0 %
2005
854
1.3 %
3,243
4.8 %
358
0.5 %
36
0.1 %
8
0.0 %
13
0.0 %
2004
152
1.0 %
882
5.8 %
26
0.2 %
8
0.1 %
2003